Sheheryar Munawar Visited Nankana Sahib with Friends