Ahsan Khan, Hina Altaf and Ushna Shah on the Set of their Drama ”Bandhay Ek Dour Se”